Claritromycine Sandoz 250 mg bijsluiter en in Zivi (2023)

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Claritromycine Sandoz 250 mg filmomhulde tablet

Claritromycine Sandoz 500 mg filmomhulde tablet

claritromycine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in.

Informatie over jou.

Bewaar deze brochure. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.

Heb je een vraag? Neem contact op met uw arts of apotheker.

Geef dit geneesmiddel niet aan andere mensen, omdat het recept voor u speciaal voor u is gegeven. het is mogelijk

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde grieven als jij.

Heeft u last van één van de bijwerkingen genoemd in paragraaf 4? Of heeft dit bijwerkingen?

Niet in deze brochure? Neem contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze brochure

1. Wat is Claritromycine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt

2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gebruikt

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

4. Mogelijke bijwerkingen

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

6. Pakketinhoud en andere informatie

1. Wat is Claritromycine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt

Claritromycine is een antibioticum dat behoort tot de groep macrolide-antibiotica. schort het op

groei van bepaalde bacteriën.

Claritromycine Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).

ouder) voor de behandeling van infecties veroorzaakt door gevoelige bacteriën

voor claritromycine, bijvoorbeeld:

kiel-

zij

sinusitis

uw infecties

mama

zoals bronchitis en longontsteking

Eerst-

zij

infecties van zacht weefsel

maagzweer

veroorzaakt door bacteriën

Helicobacter pylori.

2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gebruikt

Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt?

Jij bent

allergisch

voor claritromycine, andere macrolide-antibiotica of een van deze stoffen

aan dit medicijn. Deze stoffen vindt u in rubriek 6 van deze bijsluiter.

als u of iemand in uw familie een voorgeschiedenis heeft van bepaalde afwijkingen

hartritmestoornissen

(ventriculaire aritmie inclusief torsades de pointes) of

abnormaal elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje) genaamd "lang QT-syndroom",

jij ook

Tegelijkertijd

graf

Leverfalen

zij

nierproblemen

show,

als dat

kalium- of magnesiumgehalte

bloedspiegels abnormaal laag zijn (hypokaliëmie of

hipomagnesie),

als u de volgende geneesmiddelen gebruikt

-

ticagrelor

(om bloedstolling te voorkomen)

-

blauw water

(gebruikt om angina pectoris te behandelen)

-

ergotamine, dihydro-ergotamine

(geneesmiddelen om migraine te behandelen),

-

midazolam oraal

(tegen angst of om u te helpen slapen)

-

cisaprida

zij

domperidon

(medicijn voor de maag),

-

pimozida

(antipsychoticum),

-

terfenadina, astemizol

(hooikoorts, allergiemedicijnen)

-

lovastatine, simvastatine

(medicijnen voor

cholesterol

verminderen)

-

een medicijn dat

lomitapide

bevat

-

colchicine

(voor de behandeling van jicht).

-

andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze ernstige hartritmestoornissen veroorzaken.

Wanneer moet er extra voorzichtig worden omgegaan met dit geneesmiddel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden

als u korting heeft

hefboom-

van

nierfunctie

Ik heb

jij ook

Diabetes

Ik heb

jij ook

ernstige of langdurige diarree

zich ontwikkelt (pseudomembraneuze colitis) tijdens of erna

Terwijl u Claritromycine Sandoz gebruikt, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen. ontsteking van

colon (pseudomembraneuze colitis) is gemeld bij bijna alle antibacteriële middelen,

waaronder claritromycine

jij ook

Hart problemen

Ik heb

Gebruikt u andere medicijnen?

Heeft u onlangs een ander geneesmiddel dan Claritromycine Sandoz gebruikt?

Is het gelukt of zal dat binnenkort gebeuren? Vertel het dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook

voor geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft.

Claritromycine Sandoz mag niet worden ingenomen met erysipelas-alkaloïden, astemizol,

terfenadine, cisapride, domperidon, pimozide, ticagrelor, ranolazine, colchicine, somige

geneesmiddelen voor de behandeling van hoge cholesterol en bekende geneesmiddelen

ernstige hartritmestoornissen veroorzaken (zie hieronder).

Wanneer u dit geneesmiddel niet mag gebruiken

Ik gebruik?).

Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Claritromycine Sandoz beïnvloeden

hoofd naar beneden. Deze medicijnen zijn:

Claritromycine Sandoz kan de werking van de volgende geneesmiddelen versterken:

ibrotinib (chronische lymfatische leukemie)

alprazolam, triazolam,

intraveneus buccaal (buccaal)

midazolam (voor angst of voor

om u te helpen slapen)

digoxine, kinidine, disopyramide, verapamil, amlodipine, diltiazem (geneesmiddelen tegen

hert)

theofylline (astmamedicatie)

warfarine of een andere bloedverdunner zoals dabigatran, rivaroxaban, apixaban (met deze

geneesmiddelen die de kans op bloedstolsels verkleinen)

andere statines (die niet gecontra-indiceerd zijn voor lovastatine en simvastatine), zoals

atorvastatine, rosuvastatine (cholesterolverlagende middelen)

ciclosporine, sirolimus, tacrolimus (immunosuppressivum)

carbamazepine, fenytoïne, valproaat (geneesmiddelen om epilepsie te behandelen)

cilostazol (gebruikt om de bloedsomloop in de benen te verbeteren)

insuline en andere geneesmiddelen die worden gebruikt om diabetes te behandelen (zoals nateglinide,

pioglitazon, rosiglitazon of repaglinide)

methylprednisolon (een cortisone om ontstekingen te behandelen)

omeprazol (maaggeneesmiddel)

sildenafil, tadalafil, vardenafil (geneesmiddelen om erectiestoornissen te behandelen)

tolterodine (voor de behandeling van het overactieve blaassyndroom)

vinblastine (medicijn tegen kanker)

geneesmiddelen die het gehoor kunnen beïnvloeden, vooral aminoglycosiden zoals gentamicine en

neomycine (groep antibiotica)

Zowel het effect ervan

Claritromycine Sandoz

als gevolg van de volgende medicijnen

kan worden verhoogd als het samen wordt ingenomen:

atazanavir, saquinavir (geneesmiddelen om HIV te behandelen)

itraconazol (een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen)

Als uw arts Claritromycine Sandoz en een van de bovengenoemde geneesmiddelen specifiek aan u heeft voorgeschreven

tegelijkertijd medicijnen gebruikt, kan het zijn dat uw arts u nauwlettender moet controleren.

De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van claritromycine Sandoz verminderen:

rifampicine, rifabutine, rifapentine (antibiotica)

efavirenz, etravirine, nevirapine (geneesmiddelen om HIV te behandelen)

fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital (anticonvulsiva)

St. Janskruid (kruidengeneesmiddel om depressie te behandelen)

Observatie:

ritonavir

(tegen)

zij

fluconazol

(Een

medicijnen om schimmelinfecties te behandelen

behandeling) kan het effect van claritromycine Sandoz versterken.

Claritromycine Sandoz kan de werking ervan versterken.

zidovudine

(medicatie om HIV te behandelen)

verzwakken. Om dit te voorkomen, moet u minimaal 4 uur wachten tussen de doses.

geneesmiddel.

Gelijktijdig gebruik van claritromycine Sandoz

digoxine, kinidine, disopyramide

van

verapamil

(hartgeneeskunde) of

en macrolide-antibiotica

kunnen

hartritmestoornissen veroorzaken.

Gelijktijdig gebruik van claritromycine Sandoz

disopyramide

ze kunnen doen

bloedsuikerspiegel (hypoglykemie).

Zwangerschap en borstvoeding

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

Machines besturen en bedienen.

Claritromycine Sandoz heeft over het algemeen geen invloed op de rijvaardigheid of op het gebruik.

machines gebruiken, maar dit kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, verwarring en

desoriëntatie. Als dit op u van toepassing is, mag u niet autorijden, machines bedienen of deelnemen aan activiteiten.

activiteiten waarbij u uzelf of anderen in gevaar kunt brengen.

Verminderd zicht en wazig zicht kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden

patiënt en het vermogen om machines te bedienen.

Claritromycine Sandoz drink natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosiseenheid, b.v.

het is in wezen "natriumvrij".

3. Hoe gebruikt u dit medicijn?

De arts zal u de juiste individuele dosis voorschrijven. dit medicijn innemen

Neem altijd precies zoals aanbevolen door uw arts. Bent u niet zeker van het juiste gebruik? neem dan contact op

Neem dan contact op met uw arts of apotheker.

Dosis

Volwassenen en jongeren (vanaf 12 jaar)

De aanbevolen dosis is 1

Van tabletas claritromicina sandoz filmomhulde

250 mg tweemaal daags

es.

De dosis kan worden verhoogd tot 2

Claritromycine Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten

tweemaal daags of tweemaal daags 1 Claritromycin Sandoz 500 mg filmomhulde tablet.

Maagzweren veroorzaakt door bacteriën.

Helicobacter pylori:

2

Claritromycine Sandoz 250 mg filmtablet tweemaal per dosis 1 Claritromycine

Sandoz 500 mg filmomhulde tablet tweemaal daags in combinatie met geschikte antibiotica

Geneesmiddelen die worden gebruikt om overtollig maagzuur te behandelen.

Kinderen (jonger dan 12 jaar):

Niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Voor deze patiënten bestaan ​​er andere farmaceutische vormen, zoals suspensies.

ernstig nierfalen

Uw arts zal de dosis verlagen.

wijze van bestuur

Voor oraal gebruik.

Neem het geneesmiddel in met een glas water.

Het geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Duur van de behandeling

De duur van de behandeling bedraagt ​​gewoonlijk 6 tot 14 dagen. De behandeling zou op zijn minst moeten zijn

Ga door 2 dagen nadat de symptomen verdwenen zijn.

In het geval van streptokokkeninfecties dient de minimale behandelingsduur 10 dagen te zijn.

Behandeling van maagzweren door

Helicobacter pylori

het zou 7 dagen moeten zijn

Ga zo door.

Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Claritromycine Sandoz heeft ingenomen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.

met uw arts of ziekenhuis. Symptomen van een overdosis kunnen maag-darmklachten zijn.

Als u te veel Claritromycine Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245245).

Vergeten dit geneesmiddel in te nemen?

Als u bent vergeten Claritromycine Sandoz in te nemen, ga dan door met de behandeling zoals gewoonlijk.

dosis aanbevolen door uw arts. Neem geen dubbele dosis om een ​​vergeten dosis in te halen.

halen.

Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel

Het is belangrijk dat u de medicatie inneemt zoals voorgeschreven door uw arts.

Stop niet plotseling met het gebruik van Claritromycine Sandoz zonder eerst met uw arts te overleggen.

Ik spreek. Anders kunnen de symptomen terugkeren.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dus contact op met uw arts

van de winkelier.

4. Mogelijke bijwerkingen

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. niet iedereen begrijpt het

ruzie.

Ernstige bijwerkingen:

Neem onmiddellijk contact op met uw arts

Doen

afdeling spoedeisende hulp

van het dichtstbijzijnde ziekenhuis

als u een van de volgende symptomen heeft

ernstige allergische reactie

show:

Plotselinge moeite met ademhalen, spreken en slikken, zwelling van de lippen,

gezicht en hals

Extreme getijden of instorting.

Ernstige of jeukende huiduitslag, vooral als er blaren en zweren op de huid verschijnen.

ogen, mond of geslachtsorganen.

Graf

en volhardend

diarree

tijdens of na de behandeling, soms met bloed of slijm

en/of buikkrampen. Dit kan een teken zijn van een ernstige darminfectie. uw arts

behandeling zou kunnen onderbreken. Gebruik geen geneesmiddelen tegen diarree.

leverproblemen

met mogelijke tekenen zoals

- verlies van eetlust,

- geelverkleuring van de huid of het wit van de ogen (geelzucht),

- ongewoon donkere urine, bleke ontlasting,

- jeuk aan de huid,

- buikpijn.

Wauw

herten herten

gevoelens

verslaan

of een onregelmatige hartslag heeft

Er ontstaat een ontsteking van de alvleesklier, die

ernstige buik- en rugpijn

oorzaken.

Een met pus gevulde uitslag met een rode huid eromheen

pustulair).

Andere bijwerkingen

Vele keren

(kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):

slapeloosheid

hoofdpijn

veranderingen in de smaakzin of slechte smaak in de mond (bijvoorbeeld een metaalachtige smaak of

bittere smaak)

maagpijn, misselijkheid, braken, diarree, indigestie

abnormale resultaten van leverfunctietesten

uitslag

Faro

verwijding van bloedvaten

Soms

(kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):

schimmelinfecties (spruw), bijvoorbeeld in de mond

vaginale infectie

verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie)

toename van het aantal bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie)

allergische reacties

anorexia, verlies van eetlust

angst, duizeligheid, slaperigheid, trillingen

draairichting

gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus)

veranderingen in de hartactiviteit gemeten door middel van een ECG, ‘QT-verlenging’ genoemd.

voel je hartslag

Ontsteking van de maag, mond en tong.

winderigheid, obstipatie, oprispingen, opgeblazen gevoel in de maag/buik

droge mond

slecht galresultaat

ontsteking van de lever

verhoogde leverenzymen in het bloed

jeuk, netelroos

zorg

zich algemeen onwel voelen

zwakheid

pijn op de borst

rillingen

vermoeidheid

flauwvallen

bulleuze dermatitis (zie 'Ernstige bijwerkingen' hierboven)

Een vreemde

(frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)

Ontsteking van de darmen, mild tot ernstig (zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)

bepaalde infecties van de huid en onderliggende weefsels (hidrose)

ernstige vermindering van bepaalde witte bloedcellen (agranulocytose)

Verminderd aantal bloedplaatjes in het bloed: Tekenen hiervan kunnen blauwe plekken en ongebruikelijke bloedingen zijn.

ernstige allergische reactie (anafylactische reactie, zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)

psychose, gevoel van identiteitsverlies

zichzelf niet voelen, verwarring

Depressie, abnormale dromen, desoriëntatie, hallucinaties, manie.

epileptische aanvallen

veranderingen in geur, verlies van geur en smaak;

tintelingen of gevoelloosheid

doofheid

hartritmestoornissen, waaronder levensbedreigende gevallen (ventriculaire aritmieën,

torsades van tips; zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)

verlengt de bloedstollingstijd

acute ontsteking van de alvleesklier (zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)

verkleuring van tanden en tong

ernstig leverfalen, inclusief levensbedreigende gevallen (zie hierboven ‘Ernstig leverfalen’).

Bijkomende schade")

geelverkleuring van de huid of het wit van de ogen (geelzucht)

ernstige huidaandoeningen met ongemak, roodheid, vervelling en zwelling (Stevens-Johnson-syndroom,

toxische epidermale necrolyse, JURK; zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)

acne

spierpijn of zwakte;

ontsteking van de nieren, nierfalen

abnormale kleur van de urine

Problemen met uw zicht (wazig zien)

verminderd gezichtsvermogen

bijwerkingen melden

Als u bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor

Bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Bijwerkingen kunt u ook melden via de Federale Dienst

Geneesmiddelen- en gezondheidsproductenorganisatie, directoraat Toezicht, T.Th. 97, B-

1000 BRUSSEL Madou, website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg.be. Door

Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te weten te komen over de veiligheid ervan.

geneesmiddel.

5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?

Het moet worden bewaard op een plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. je vindt het erin

bijenkorf en doos na "EXPIRE". Een maand en een jaar geleden. De laatste dag van die maand.

is de vervaldatum.

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaartemperatuuromstandigheden.

Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet weg. je vraagt

apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt

op de juiste wijze worden afgevoerd, op de juiste wijze worden afgevoerd en niet in het milieu terechtkomen

gerechtvaardigd.

6. Pakketinhoud en andere informatie

Welke chemicaliën zitten er in dit product?

De werkzame stof van dit geneesmiddel is claritromycine.

Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg claritromycine.

Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg claritromycine.

De overige ingrediënten zijn:

Over de tabletkern:

croscarmellosenatrium (E 468), microkristallijne cellulose (E 460), povidon,

magnesiumstearaat (E 572), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), talk (E 553b).

filmomslag:

hypromellose (E 464), propyleenglycol (E 1520), titaniumdioxide (E 171),

hydroxypropylcellulose (E 463), sorbitanmonooleaat (E 494), chinolinegel (E 104), vanilline.

Hoe ziet Claritromycine Sandoz er uit en de inhoud van de verpakking

250 mg filmomhulde tabletten:

Donkergele, capsulevormige, filmomhulde tabletten (15,6 x 7,9 mm).

500 mg filmomhulde tabletten:

Lichtgele, ovale (18,8 x 8,8 mm) filmomhulde tabletten.

PVC/PVDC aluminium blisterverpakking

Verpakkingsgroottes:

250 mg filmomhulde tabletten:

7, 10, 12, 14 of 21 filmomhulde tabletten per film.

500 mg filmomhulde tabletten:

7, 10, 14 of 21 filmomhulde tabletten.

Niet alle pakketten kunnen worden gepubliceerd.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Met licentie

Sandoz nv/sa

Telecommunicatie tuinen

Middenstraat 40

B-1800 Vilvoorde

Fabrikant

Lek Pharmaceuticals d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, Slovenië

Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië

LEK S.A., Domaniewska Str. 50C, 02-672 Varsovia, Polonia

Salutas Pharma GmbH, 1 Otto-von-Guericke-Allee, 39179 Barleben, El Caïro

SC Sandoz, SRL, Straat Huertos nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Roemenië

Bezorgingsmethode

voorgeschreven medicijn

registratienummers

250 mg: BE402437

500 mg: BE402446

Dit geneesmiddel is in de EER-lidstaten geregistreerd onder de volgende namen:

Y

ES

ES

LT

Nederland

PT

RO

SK

Clarithromycin Sandoz 250 mg - filmomhulde tablet van 500 mg

Lekoklar 250 mg – 500 mg filmomhulde tabletten

Claritromycine Sandoz 250 mg – 500 mg EFG filmomhulde tabletten

Lekoklar 500 mg filmomhulde tabletten

Claritromycine Sandoz 250 mg – 500 mg filmomhulde tablet

LEKOKLAR MIJT 250 MG CEMENTGECOATE TABLETTEN

LEKOKLAR FORTE, 500 MG, OMHULDE TABLETTEN

Lekoklar 250 mg – 500 mg filmomhulde tabletten

LEKOKLAR 250 mg – 500 mg filmomhulde tabletten

Deze brochure is voor het laatst goedgekeurd op 06/2021.

Claritromycine Sandoz 250 mg filmomhulde tablet
Claritromycine Sandoz 500 mg filmomhulde tablet

claritromycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in.
Informatie over jou.

Bewaar deze brochure. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.
Heb je een vraag? Neem contact op met uw arts of apotheker.
Geef dit geneesmiddel niet aan andere mensen, omdat het recept voor u speciaal voor u is gegeven. het is mogelijk
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde grieven als jij.
Heeft u last van één van de bijwerkingen genoemd in paragraaf 4? Of heeft dit bijwerkingen?
Niet in deze brochure? Neem contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze brochure
1. Wat is Claritromycine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt
2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gebruikt
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
4. Mogelijke bijwerkingen
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
6. Pakketinhoud en andere informatie
1. Wat is Claritromycine Sandoz en waarvoor wordt het gebruikt
Claritromycine is een antibioticum dat behoort tot de groep macrolide-antibiotica. schort het op
groei van bepaalde bacteriën.
Claritromycine Sandoz wordt gebruikt voor de behandeling van volwassenen en adolescenten (12 jaar en ouder).
ouder) voor de behandeling van infecties veroorzaakt door gevoelige bacteriën
voor claritromycine, bijvoorbeeld:

kiel-zij
mamainfecties
uw infecties
mamazoals bronchitis en longontsteking

Eerst- voor
Zachte doekinfecties

maagzweerveroorzaakt door bacteriënHelicobacter pylori.
2. Wat u moet weten voordat u dit geneesmiddel gebruikt
Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt?
Jij bent
allergischvoor claritromycine, andere macrolide-antibiotica of een van deze stoffen
aan dit medicijn. Deze stoffen vindt u in rubriek 6 van deze bijsluiter.
als u of iemand in uw familie een voorgeschiedenis heeft van bepaalde afwijkingen
hartritmestoornissen(ventriculaire aritmie inclusief torsades de pointes) of
abnormaal elektrocardiogram (ECG of hartfilmpje) genaamd "lang QT-syndroom",
jij ook
Tegelijkertijdgraf
hefboomfalen en
onderstaandHij heeft problemen,
als u de volgende geneesmiddelen gebruikt
-
ticagrelor(om bloedstolling te voorkomen)
-
blauw water(gebruikt om angina pectoris te behandelen)
-
ergotamine,
dihydro-ergotamine(geneesmiddelen om migraine te behandelen),
-
midazolam oraal(tegen angst of om u te helpen slapen)
-
cisapridazij
domperidon(medicijn voor de maag),
-
pimozida(antipsychoticum),
-
terfenadina, astemizol(hooikoorts, allergiemedicijnen)
-
lovastatine,
simvastatine(medicijnen om het cholesterol te verlagen)
- een medicijn dat
lomitapidebevat
-
colchicine(voor de behandeling van jicht).
- andere geneesmiddelen waarvan bekend is dat ze ernstige hartritmestoornissen veroorzaken.
Wanneer moet er extra voorzichtig worden omgegaan met dit geneesmiddel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
als u zwanger bent, denkt dat u zwanger bent of zwanger wilt worden
als u korting heeft
hefboom- van
nierfunctieIk heb
jij ook
DiabetesIk heb
jij ook
ernstige of langdurige diarreezich ontwikkelt (pseudomembraneuze colitis) tijdens of erna
Terwijl u Claritromycine Sandoz gebruikt, dient u onmiddellijk uw arts te raadplegen. ontsteking van
colon (pseudomembraneuze colitis) is gemeld bij bijna alle antibacteriële middelen,
waaronder claritromycine
jij ook
Hart problemenIk heb
Gebruikt u andere medicijnen?
Heeft u onlangs een ander geneesmiddel dan Claritromycine Sandoz gebruikt?
Is het gelukt of zal dat binnenkort gebeuren? Vertel het dan aan uw arts of apotheker. Dit geldt ook
voor geneesmiddelen waarvoor u geen recept nodig heeft.
Claritromycine Sandoz mag niet worden ingenomen met erysipelas-alkaloïden, astemizol,
terfenadine, cisapride, domperidon, pimozide, ticagrelor, ranolazine, colchicine, somige
geneesmiddelen voor de behandeling van hoge cholesterol en bekende geneesmiddelen
ernstige hartritmestoornissen veroorzaken (zie hieronder).
Wanneer u dit geneesmiddel niet mag gebruiken
Ik gebruik?
).
Sommige geneesmiddelen kunnen de werking van Claritromycine Sandoz beïnvloeden
hoofd naar beneden. Deze medicijnen zijn:
Claritromycine Sandoz kan de werking van de volgende geneesmiddelen versterken:
ibrotinib (chronische lymfatische leukemie)
intraveneus of oraal (oraal) alprazolam, triazolam, midazolam (voor angst of
om u te helpen slapen)
digoxine, kinidine, disopyramide, verapamil, amlodipine, diltiazem (geneesmiddelen tegen
hert)
theofylline (astmamedicatie)
warfarine of een andere bloedverdunner zoals dabigatran, rivaroxaban, apixaban (met deze
geneesmiddelen die de kans op bloedstolsels verkleinen)
andere statines (die niet gecontra-indiceerd zijn voor lovastatine en simvastatine), zoals
atorvastatine, rosuvastatine (cholesterolverlagende middelen)
insuline en andere geneesmiddelen die worden gebruikt om diabetes te behandelen (zoals nateglinide,
pioglitazon, rosiglitazon of repaglinide)
methylprednisolon (een cortisone om ontstekingen te behandelen)
omeprazol (maaggeneesmiddel)
sildenafil, tadalafil, vardenafil (geneesmiddelen om erectiestoornissen te behandelen)
tolterodine (voor de behandeling van het overactieve blaassyndroom)
vinblastine (medicijn tegen kanker)
geneesmiddelen die het gehoor kunnen beïnvloeden, vooral aminoglycosiden zoals gentamicine en
neomycine (groep antibiotica)
Zowel de werking van Claritromycine Sandoz als de werking van de volgende geneesmiddelen
kan worden verhoogd als het samen wordt ingenomen:

atazanavir, saquinavir (geneesmiddelen om HIV te behandelen)
itraconazol (een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen)
Als uw arts Claritromycine Sandoz en een van de bovengenoemde geneesmiddelen specifiek aan u heeft voorgeschreven
tegelijkertijd medicijnen gebruikt, kan het zijn dat uw arts u nauwlettender moet controleren.
De volgende geneesmiddelen kunnen de werking van claritromycine Sandoz verminderen:
rifampicine, rifabutine, rifapentine (antibiotica)
efavirenz, etravirine, nevirapine (geneesmiddelen om HIV te behandelen)
fenytoïne, carbamazepine, fenobarbital (anticonvulsiva)
St. Janskruid (kruidengeneesmiddel om depressie te behandelen)
Observatie:

ritonavir(antibiotica) en
fluconazol(een geneesmiddel om schimmelinfecties te behandelen
behandeling) kan het effect van claritromycine Sandoz versterken.
Claritromycine Sandoz kan de werking ervan versterken.
zidovudine(medicatie om HIV te behandelen)
verzwakken. Om dit te voorkomen, moet u minimaal 4 uur wachten tussen de doses.
geneesmiddel.
Gelijktijdig gebruik van claritromycine Sandoz
digoxine,
kinidine,
disopyramidevan
verapamil(hartgeneeskunde) of
en macrolide-antibioticakunnen
hartritmestoornissen veroorzaken.
Gelijktijdig gebruik van claritromycine Sandoz
disopyramideze kunnen doen
bloedsuikerwaarden (hypoglykemie)oorzaak.
Zwangerschap en borstvoeding
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
Machines besturen en bedienen.
Claritromycine Sandoz heeft over het algemeen geen invloed op de rijvaardigheid of op het gebruik.
machines gebruiken, maar dit kan bijwerkingen veroorzaken zoals duizeligheid, verwarring en
desoriëntatie. Als dit op u van toepassing is, mag u niet autorijden, machines bedienen of deelnemen aan activiteiten.
activiteiten waarbij u uzelf of anderen in gevaar kunt brengen.
Verminderd zicht en wazig zicht kunnen de rijvaardigheid beïnvloeden
patiënt en het vermogen om machines te bedienen.
3. Hoe gebruikt u dit medicijn?
De arts zal u de juiste individuele dosis voorschrijven. dit medicijn innemen
Neem altijd precies zoals aanbevolen door uw arts. Bent u niet zeker van het juiste gebruik? neem dan contact op
Neem dan contact op met uw arts of apotheker.
Dosis
Volwassenen en jongeren (vanaf 12 jaar)
De aanbevolen dosering is tweemaal daags 1 filmomhulde tablet Claritromycin Sandoz 250 mg.
es.
De dosis kan worden verhoogd tot 2 Claritromycine Sandoz 250 mg filmomhulde tabletten.
tweemaal daags of tweemaal daags 1 Claritromycin Sandoz 500 mg filmomhulde tablet.
Maagzweren veroorzaakt door bacteriën.Helicobacter pylori:
2 Claritromycine Sandoz filmomhulde 250 mg tabletten tweemaal per dosis 1 Claritromycine
Sandoz 500 mg filmomhulde tablet tweemaal daags in combinatie met geschikte antibiotica
Geneesmiddelen die worden gebruikt om overtollig maagzuur te behandelen.
Kinderen (jonger dan 12 jaar):
Niet aanbevolen voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Voor deze patiënten bestaan ​​er andere farmaceutische vormen, zoals suspensies.
ernstig nierfalen
Uw arts zal de dosis verlagen.
wijze van bestuur
Voor oraal gebruik.
Neem het geneesmiddel in met een glas water.
Het geneesmiddel kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Duur van de behandeling
De duur van de behandeling bedraagt ​​gewoonlijk 6 tot 14 dagen. De behandeling zou op zijn minst moeten zijn
Ga door 2 dagen nadat de symptomen verdwenen zijn.
In het geval van streptokokkeninfecties dient de minimale behandelingsduur 10 dagen te zijn.
Behandeling van maagzweren doorHelicobacter pylorihet zou 7 dagen moeten zijn
Ga zo door.
Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u te veel Claritromycine Sandoz heeft ingenomen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op.
met uw arts of ziekenhuis. Symptomen van een overdosis kunnen maag-darmklachten zijn.
Als u te veel Claritromycine Sandoz heeft ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245245).
Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel
Het is belangrijk dat u de medicatie inneemt zoals voorgeschreven door uw arts.
Stop niet plotseling met het gebruik van Claritromycine Sandoz zonder eerst met uw arts te overleggen.
Ik spreek. Anders kunnen de symptomen terugkeren.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dus contact op met uw arts
van de winkelier.
4. Mogelijke bijwerkingen
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. niet iedereen begrijpt het
ruzie.
Ernstige bijwerkingen:
Neem onmiddellijk contact op met uw arts
Doen
afdeling spoedeisende hulpvan het dichtstbijzijnde ziekenhuis
als u een van de volgende symptomen heeft
ernstige allergische reactieshow:
Plotselinge moeite met ademhalen, spreken en slikken, zwelling van de lippen,
gezicht en hals
Extreme getijden of instorting.
Ernstige of jeukende huiduitslag, vooral als er blaren en zweren op de huid verschijnen.
ogen, mond of geslachtsorganen.
Grafen volhardend
diarreetijdens of na de behandeling, soms met bloed of slijm
en/of buikkrampen. Dit kan een teken zijn van een ernstige darminfectie. uw arts
behandeling zou kunnen onderbreken. Gebruik geen geneesmiddelen tegen diarree.
leverproblemenmet mogelijke tekenen zoals
- verlies van eetlust,
- geelverkleuring van de huid of het wit van de ogen (geelzucht),
- ongewoon donkere urine, bleke ontlasting,
- jeuk aan de huid,
- buikpijn.
Wauw
herten hertengevoelens
verslaanof een onregelmatige hartslag heeft
Er ontstaat een ontsteking van de alvleesklier, die
ernstige buik- en rugpijnoorzaken.
Een met pus gevulde uitslag met een rode huid eromheen
pustulair).
Andere bijwerkingen
Vele keren
(kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen):
slapeloosheid
hoofdpijn
veranderingen in de smaakzin of slechte smaak in de mond (bijvoorbeeld een metaalachtige smaak of
bittere smaak)
maagpijn, misselijkheid, braken, diarree, indigestie
abnormale resultaten van leverfunctietesten
uitslag
verwijding van bloedvaten
Soms(kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen):
schimmelinfecties (spruw), bijvoorbeeld in de mond
vaginale infectie
verlaagd aantal witte bloedcellen (leukopenie, neutropenie)
toename van het aantal bepaalde witte bloedcellen (eosinofilie)
allergische reacties
anorexia, verlies van eetlust
angst, duizeligheid, slaperigheid, trillingen
draairichting
gehoorverlies, oorsuizen (tinnitus)
veranderingen in hartactiviteit gemeten door ECG, genaamd ‘QT-verlenging’
voel je hartslag
Ontsteking van de maag, mond en tong.
winderigheid, obstipatie, oprispingen, opgeblazen gevoel in de maag/buik
droge mond
slecht galresultaat
ontsteking van de lever
verhoogde leverenzymen in het bloed
jeuk, netelroos
zorg
zich algemeen onwel voelen
zwakheid
pijn op de borst
rillingen
vermoeidheid
flauwvallen
bulleuze dermatitis (zie 'Ernstige bijwerkingen' hierboven)
Een vreemde(frequentie kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens)
Ontsteking van de darmen, mild tot ernstig (zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)
bepaalde infecties van de huid en onderliggende weefsels (hidrose)
ernstige vermindering van bepaalde witte bloedcellen (agranulocytose)
Verminderd aantal bloedplaatjes in het bloed: Tekenen hiervan kunnen blauwe plekken en ongebruikelijke bloedingen zijn.
ernstige allergische reactie (anafylactische reactie, zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)
psychose, gevoel van identiteitsverlies
zichzelf niet voelen, verwarring
Depressie, abnormale dromen, desoriëntatie, hallucinaties, manie.
epileptische aanvallen
veranderingen in geur, verlies van geur en smaak;
tintelingen of gevoelloosheid
doofheid
hartritmestoornissen, waaronder levensbedreigende gevallen (ventriculaire aritmieën,
torsades van tips; zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)
verlengt de bloedstollingstijd
acute ontsteking van de alvleesklier (zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)
Bijkomende schade')
geelverkleuring van de huid of het wit van de ogen (geelzucht)
ernstige huidaandoeningen met ongemak, roodheid, vervelling en zwelling (Stevens-Johnson-syndroom,
toxische epidermale necrolyse, JURK; zie ‘Ernstige bijwerkingen’ hierboven)
acne
spierpijn of zwakte;
ontsteking van de nieren, nierfalen
abnormale kleur van de urine
Problemen met uw zicht (wazig zien)
verminderd gezichtsvermogen
bijwerkingen melden
Als u bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
Bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Bijwerkingen kunt u ook melden via de Federale Dienst
Geneesmiddelen- en gezondheidsproductenorganisatie, directoraat Toezicht, T.Th. 97, B-
1000 BRUSSEL Madou, website: www.eenbijwerkingmelden.be, e-mail: adr@fagg.be. Door
Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te weten te komen over de veiligheid ervan.
geneesmiddel.
5. Hoe bewaart u dit geneesmiddel?
Het moet worden bewaard op een plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. je vindt het erin
bijenkorf en doos na "EXPIRE". Een maand en een jaar geleden. De laatste dag van die maand.
is de vervaldatum.
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaartemperatuuromstandigheden.
Bewaren in de oorspronkelijke verpakking ter bescherming tegen licht.
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet weg. je vraagt
apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt
op de juiste wijze worden afgevoerd, op de juiste wijze worden afgevoerd en niet in het milieu terechtkomen
gerechtvaardigd.
6. Pakketinhoud en andere informatie
Welke chemicaliën zitten er in dit product?
De werkzame stof van dit geneesmiddel is claritromycine.
Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg claritromycine.
Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg claritromycine.
De overige ingrediënten zijn:
Over de tabletkern:croscarmellosenatrium (E 468), microkristallijne cellulose (E 460), povidon,
magnesiumstearaat (E 572), watervrij colloïdaal siliciumdioxide (E 551), talk (E 553b).
filmomslag:hypromellose (E 464), propyleenglycol (E 1520), titaniumdioxide (E 171),
hydroxypropylcellulose (E 463), sorbitanmonooleaat (E 494), chinolinegel (E 104), vanilline.
PVC/PVDC aluminium blisterverpakking
Verpakkingsgroottes:
250 mg filmomhulde tabletten:7, 10, 12, 14 of 21 filmomhulde tabletten per film.
500 mg filmomhulde tabletten.: 7, 10, 14 of 21 filmomhulde tabletten.
Niet alle pakketten kunnen worden gepubliceerd.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.
Met licentie
Sandoz nv/sa
Telecommunicatie tuinen
Middenstraat 40
B-1800 Vilvoorde
Fabrikant
Lek Pharmaceuticals d.d., Verovskova 57, 1526 Ljubljana, Slovenië
Lek Pharmaceuticals d.d., Trimlini 2D, 9220 Lendava, Slovenië
LEK S.A., Domaniewska Str. 50C, 02-672 Varsovia, Polonia
Salutas Pharma GmbH, 1 Otto-von-Guericke-Allee, 39179 Barleben, El Caïro
SC Sandoz, SRL, Straat Huertos nr. 7A, 540472 Targu-Mures, Roemenië
Bezorgingsmethode
voorgeschreven medicijn
registratienummers
250 mg: BE402437
500 mg: BE402446
Dit geneesmiddel is in de EER-lidstaten geregistreerd onder de volgende namen:
Y
Claritromycine Sandoz 250 mg 500 mg filmomhulde tablet
ES
Lekoklar 250 mg 500 mg filmomhulde tabletten
ES
Claritromycine Sandoz 250 mg 500 mg EFG filmomhulde tabletten
LT
Lekoklar 500 mg filmomhulde tabletten
Nederland
Claritromycine Sandoz 250 mg 500 mg filmomhulde tablet
PT
LEKOKLAR MIJT 250 MG CEMENTGECOATE TABLETTEN
LEKOKLAR FORTE, 500 MG, OMHULDE TABLETTEN
RO
Lekoklar 250 mg 500 mg filmomhulde tabletten
SK
LEKOKLAR 250 mg 500 mg filmomhulde tabletten

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Sen. Emmett Berge

Last Updated: 15/09/2023

Views: 5434

Rating: 5 / 5 (80 voted)

Reviews: 95% of readers found this page helpful

Author information

Name: Sen. Emmett Berge

Birthday: 1993-06-17

Address: 787 Elvis Divide, Port Brice, OH 24507-6802

Phone: +9779049645255

Job: Senior Healthcare Specialist

Hobby: Cycling, Model building, Kitesurfing, Origami, Lapidary, Dance, Basketball

Introduction: My name is Sen. Emmett Berge, I am a funny, vast, charming, courageous, enthusiastic, jolly, famous person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.