Claritromycine Krka 250 mg bijsluiter en in Zivi (2023)

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

MEDISCH VOORSCHRIFT

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 1 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

Bijsluiter: informatie voor de patiënt

Claritromycine Krka 250 mg filmomhulde comprimido

Claritromycine Krka 500 mg comprimido filmomhulde

claritromycine

Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in.

Informatie over jou.

-

Bewaar deze brochure. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.

-

Heb je een vraag? Neem contact op met uw arts of apotheker.

-

Geef dit geneesmiddel niet aan andere mensen, omdat het recept voor u speciaal voor u is gegeven. het is mogelijk

schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde grieven als jij.

-

Heeft u last van één van de bijwerkingen genoemd in paragraaf 4? Of heeft dit bijwerkingen?

Niet in deze brochure? Neem contact op met uw arts of apotheker.

Inhoud van deze brochure

1.

Wat is Clarithromycin Krka en waarvoor wordt het gebruikt

2.

Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt of moet er speciale voorzichtigheid mee worden betracht?

3.

Hoe u dit geneesmiddel moet innemen

4.

mogelijke bijwerkingen

5.

Hoe bewaart u dit medicijn?

6.

Pakketinhoud en andere informatie

1.

Wat is Clarithromycin Krka en waarvoor wordt het gebruikt

Claritromycine behoort tot een groep geneesmiddelen die macrolide-antibiotica worden genoemd.

heette. Antibiotica stoppen de groei van bacteriën die infecties veroorzaken.

Clarithromycin Krka wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar

behandeling van de volgende infecties:

-

Borstinfecties, zoals bronchitis en longontsteking,

-

keel- en sinusinfecties,

-

Huid en zacht weefsel,

-

Helicobacter pylori

infecties geassocieerd met zweren in de dunne darm;

2.

Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt of moet er speciale voorzichtigheid mee worden betracht?

Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt?

-

Jij bent

allergisch

voor claritromycine of voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel, of voor

andere macrolide-antibiotica zoals erytromycine, azitromycine. Je vindt deze stoffen in

hoofdstuk 6 van deze brochure.

-

Als u ergot-alkaloïden gebruikt, bijvoorbeeld ergotamine of dihydro-ergotamine, of

Ergotamine-inhalatoren voor migraine. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieven.

geneesmiddel.

-

Als u lovastatine of simvastatine (algemeen bekend als statines) gebruikt

verhoogde bloedvetten zoals cholesterol en triglyceriden)

-

Als u terfenadine of astemizol (voor allergieën of allergieën) of cisapride of domperidon gebruikt

(voor maagproblemen) of pimozidetabletten (gebruikt om bepaalde maagproblemen te behandelen).

psychiatrische stoornissen), zoals een combinatie van deze medicijnen soms kan veroorzaken

bij ernstige hartritmestoornissen. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieven.

geneesmiddel.

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 2 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

-

-

-

-

-

-

-

claritromycine

Y

Als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze ernstige stoornissen in de bloedsomloop veroorzaken

veroorzaakt hartslag

Als u ticagrelor of ranolazine gebruikt (tegen angina pectoris of om het risico op een hartaanval te verminderen).

vermindering van beroertes).

Als u colchicine gebruikt (tegen jicht).

Als u abnormaal lage kaliumspiegels in uw bloed heeft (hypokaliëmie).

Als u midazolam via de mond inneemt (kalmerend middel).

Als u ernstige lever- en/of nierproblemen heeft.

Als u of iemand in uw familie een voorgeschiedenis heeft van hartritmeproblemen (ventriculaire

hartritmestoornissen, waaronder Torsade de Pointes) of een ECG-afwijking

(ECG, elektrische opname van het hart), ook wel lang QT-syndroom genoemd.

Claritromycine Krka 250 mg, 500 mg filmomhulde tabletten zijn niet geschikt voor kinderen

jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet er extra voorzichtig worden omgegaan met dit geneesmiddel?

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.

-

Als u hartproblemen heeft.

-

Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.

-

Als u intraveneus midazolam nodig heeft.

-

Als u een abnormaal laag magnesiumgehalte in uw bloed heeft (hypomagnesiëmie).

Als u ernstige of langdurige diarree krijgt tijdens of na het gebruik van claritromycine Krka,

Vertel het onmiddellijk aan uw arts, omdat dit een symptoom kan zijn van ernstiger aandoeningen.

zoals pseudomembraneuze colitis of Clostridium difficile-geassocieerde diarree.

Als u symptomen van leverfalen krijgt, zoals anorexia (verlies van eetlust), geelverkleuring van de lever.

huid of oogwit, donkere urine, jeuk of gevoeligheid in de buik, stop met het innemen

Claritromycine Krka en reportero

meteen

naar uw arts.

Neem contact op met uw arts voordat u Claritromycin Krka inneemt als u nierproblemen heeft.

Langdurig gebruik van claritromycine Krka kan leiden tot infectie met resistente bacteriën

schimmel.

Kinderen en jongeren tot 18 jaar.

Claritromycine Krka is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.

Gebruikt u andere medicijnen?

Gebruikt u naast Claritromycin Krka nog andere geneesmiddelen, heeft u deze onlangs gebruikt of

ga je het binnenkort doen? Vertel het dan aan uw arts of apotheker.

Dit is vooral belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt die worden genoemd:

-

digoxine, kinidine of disopyramide (gebruikt om hartproblemen te behandelen). es

Mogelijk moet u uw hart controleren (elektrocardiogramtest) of bloedtesten ondergaan.

als u claritromycine gebruikt in combinatie met bepaalde geneesmiddelen om hartproblemen te behandelen

staren

-

warfarine of een ander antistollingsmiddel (gebruikt om het bloed te verdunnen). het kan nodig zijn

bloedtesten ondergaan om te zien of uw bloed effectief stolt

-

omeprazol (gebruikt om spijsverteringsproblemen en maagzweren te behandelen), tenzij u

de arts heeft het voorgeschreven om een ​​infectie mee te behandelen

Helicobacter pylori

voor therapie

geassocieerd met zweren aan de twaalfvingerige darm

-

ergot-alkaloïden zoals ergotamine of dihydro-ergotamine (gebruikt om migrainehoofdpijn te behandelen).

-

colchicine (gebruikt om jicht te behandelen). Het kan zijn dat uw arts u wil controleren

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 3 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

claritromycine

Y

theofylline (gebruikt bij patiënten met ademhalingsproblemen zoals astma)

terfenadine of astemizol (voor allergieën of allergieën)

triazolam, alprazolam intraveneus midazolam mondslijmvlies (sedatief)

cilostazol (voor slechte bloedcirculatie)

cisapride, domperidon of cimetidine (voor maagklachten)

carbamazepine, valproaat, fenytoïne of fenobarbital (gebruikt om epilepsie te behandelen)

methylprednisolon (een corticosteroïde)

vinblastine (om kanker te behandelen)

ciclosporine, tacrolimus of sirolimus (immunosuppressiva gebruikt bij

orgaantransplantaties en ernstig eczeem)

pimozide of sint-janskruid (voor geestelijke gezondheidsproblemen)

rifabutine, rifampicine, rifapentine, fluconazol en itraconazol (behandelingen voor

infectieziekten)

verapamil, amlodipine of diltiazem (tegen hoge bloeddruk)

tolterodine (voor overactieve blaas)

simvastatine en lovastatine (bekend als HMG-CoA-reductaseremmers voor de behandeling).

hoge cholesterol)

ritonavir, efavirenz, nevirapine, atazanavir, saquinavir, etravirine en zidovudine (antivirale middelen tegen

anti-HIV-medicijnen)

sildenafil, vardenafil en tadalafil (voor impotentie bij volwassen mannen of voor gebruik bij

pulmonale arteriële hypertensie: hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen)

insuline, repaglinide, rosiglitazon, pioglitazon of nateglinide (geneesmiddel tegen

diabetesbehandeling)

aminoglycosiden (een soort antibioticum) zoals gentamicine, streptomycine, tobramycine,

amikacine, netilmicine

Vertel het uw arts als u orale anticonceptiepillen gebruikt en diarree of braken krijgt

Het kan nodig zijn om aanvullende anticonceptiemethoden te gebruiken, zoals het gebruik van een condoom.

Waar moet je op letten bij eten en drinken?

Claritromycine Krka kan met of zonder voedsel worden ingenomen.

Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid

Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? pak aan

Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. je veiligheid

Het gebruik van claritromycine tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet bevestigd. dan is het klaar

Het gebruik ervan tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij de voordelen groter zijn dan de risico's.

overweeg zorgvuldig. Claritromycine wordt uitgescheiden in de moedermelk.

uitgescheiden in de moedermelk.

Machines besturen en bedienen.

Claritromycine Krka kan duizeligheid, duizeligheid, verwarring en desoriëntatie veroorzaken. als jij

last heeft, mag u niet autorijden of machines bedienen.

Claritromycine Krka bevat natrium

Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z.

in wezen "natriumvrij".

3.

Hoe u dit geneesmiddel moet innemen

Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. je twijfelt

correct gebruik; Neem contact op met uw arts of apotheker.

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 4 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

Voor infecties van de luchtwegen, keel, sinussen, huid en zacht weefsel:

De aanbevolen dosis Claritromycin Krka filmomhulde tabletten voor volwassenen en

kinderen ouder dan 12 jaar is 250 mg tweemaal daags, van 6 tot 14 dagen, bijv. claritromycine Krka 250

mg filmomhulde tablet 's ochtends en één 's avonds. Uw arts kan uw dosis verhogen tot

één tablet Claritromycin Krka van 500 mg tweemaal daags bij ernstige infecties.

Claritromycine Krka-tabletten moeten worden doorgeslikt met ten minste een half glas water.

Voor de behandeling van Helicobacter pylori-infectie geassocieerd met zweren in de twaalfvingerige darm.

Er zijn verschillende effectieve combinatietherapieën beschikbaar om H. pylori te behandelen

behandeling door Clarithromycin Krka-tabletten samen met een of twee andere geneesmiddelen in te nemen

genomen worden.

Deze combinaties omvatten het volgende:

een)

Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal

Lansoprazol 30 mg tweemaal daags werd toegediend.

j)

Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg tweemaal daags samen met Lansoprazol 30 mg tweemaal daags

per dag, plus metronidazol 400 mg tweemaal daags.

Doen)

Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal

dagelijks of metronidazol 400 mg tweemaal daags plus omeprazol 40 mg dagelijks.

Nee)

Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal

per dag plus omeprazol 20 mg eenmaal daags.

mi)

Eén tablet claritromycine Krka 500 mg driemaal daags samen met omeprazol 40 mg eenmaal

per dag.

De combinatiebehandeling die u krijgt kan enigszins afwijken van bovenstaande. uw arts zal dat doen

Bepaal welke combinatietherapie het beste bij u past. Als je niet zeker weet welke

welke pillen u moet innemen en hoe lang u ze moet innemen, vraag dit aan uw arts.

Gebruik bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar.

Geef deze tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar. Uw arts zal een ander medicijn aanbevelen

medicijnen voor uw kind voorschrijven.

Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen

Als u te veel Claritromycin Krka heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met ons op.

met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245245).

Als u per ongeluk meer pillen heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven of als kind

Als u per ongeluk tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de afdeling spoedeisende hulp.

van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Overdosering kan braken of maagpijn veroorzaken.

Vergeten dit geneesmiddel in te nemen?

Als u een dosis van uw pillen vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Niet aannemen

meer pillen per dag dan voorgeschreven door uw arts. Neem geen dubbele dosis voor a

U bent vergeten de dosis opnieuw te vullen.

Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel

Stop niet met het innemen van de pillen, zelfs niet als u zich beter voelt. Het is belangrijk

tabletten gedurende de door de arts voorgeschreven tijd, anders kan het probleem opnieuw optreden.

Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dus contact op met uw arts

van de winkelier.

4.

mogelijke bijwerkingen

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 5 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. niet iedereen begrijpt het

ruzie.

Als een van de volgende bijwerkingen optreedt,

PARE DE TOMAR

vanaf uw tablets en

neem onmiddellijk contact op met uw arts:

-

Ernstige of langdurige diarree, die bloed of slijm kan bevatten. Diarree kan groter zijn dan 2

maanden na de behandeling met claritromycine, dan moet u uw

Raadpleeg een arts.

-

huiduitslag, kortademigheid, flauwvallen of zwelling van het gezicht en de nek. dit is een teken

dat u mogelijk een allergische reactie heeft ontwikkeld.

-

geelverkleuring van de huid (geelzucht), huidirritatie, bleke ontlasting, donkere urine, gevoeligheid

maag of verlies van eetlust. Dit kunnen tekenen zijn dat uw lever niet goed werkt.

-

ernstige huidreacties, zoals blaarvorming op de huid, mond, lippen, ogen en geslachtsorganen

(symptomen van een zeldzame allergische reactie genaamd Stevens-Johnson-syndroom/

toxische epidermale necrolyse). een rode, schilferige uitslag met bultjes onder de huid en

blaren (huiduitslag, puisten). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan van invloed zijn op

beschikbare gegevens kunnen niet worden bepaald). Zeldzame allergische huidreacties die dit veroorzaken

een ernstige ziekte veroorzaken met zweren in de mond, lippen en huid die een ernstige ziekte veroorzaken

Oorzaak met huiduitslag, koorts en ontsteking van inwendige organen (JURK).

-

spierpijn of spierzwakte bekend als rabdomyolyse (een aandoening waarbij sprake is van collaps).

spierweefsel, wat nierbeschadiging kan veroorzaken).

Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen

-

slaapproblemen (slapeloosheid)

-

veranderingen in smaak

-

hoofdpijn

-

Maagproblemen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, indigestie, diarree.

-

abnormale bloedonderzoeken naar de leverfunctie

-

huiduitslag, overmatig zweten, blozen

Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen

-

huid- of vaginale infecties, schimmelinfecties (spruw)

-

verandering in het aantal witte bloedcellen in het bloed (waardoor de kans op infecties toeneemt).

worden)

-

verandering in het aantal bloedplaatjes in het bloed (verhoogd risico op blauwe plekken,

bloedingen of bloedstolsels)

-

allergische reacties

-

verminderde eetlust

-

angst, nervositeit, schreeuwen

-

flauwvallen, duizeligheid, slaperigheid, trillen, onwillekeurige bewegingen van de tong,

gezicht, lippen of ledematen

-

licht gevoel in het hoofd (vertigo), oorsuizen, gehoorverlies.

-

bonzend hart (hartkloppingen), veranderingen in het hartritme of hartstilstand

ademhalingsproblemen (astma), neusbloedingen

-

bloedstolsel in de longen

-

Maagproblemen zoals een opgeblazen gevoel, obstipatie, gasvorming (flatulentie), oprispingen,

brandend maagzuur of pijn in de anus

-

Ontsteking van het slijmvlies van de maag of slokdarm (de buis die de mond met de slokdarm verbindt).

maag)

-

keelpijn, droge mond, gezwollen tong

-

Leverproblemen, zoals hepatitis of cholestase, die een gele verkleuring van de huid kunnen veroorzaken.

(geelzucht), bleke ontlasting of donkere urine

-

verhoogde leverenzymen

-

jeuk, netelroos, ontsteking van de huid.

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 6 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

-

-

-

-

claritromycine

Y

spierstijfheid, pijn of spasmen

nierproblemen, zoals verhoogde niveaus van een eiwit dat normaal gesproken wordt uitgescheiden door de nieren

nierproblemen of verhoogde concentraties nierenzymen

koorts, koude rillingen, zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst of algemene malaise.

abnormale resultaten van bloedtesten

Onbekend: kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens

-

infectie van de dikke darm

-

huidinfectie

-

psychotische stoornis, verwarring, veranderde realiteit, depressie, desoriëntatie,

hallucinaties (dingen zien), abnormale dromen (nachtmerries), manische episodes.

-

aanvallen

-

veranderingen of verlies van tast-, smaak- of reukzin;

-

paresthesie (tintelend en branderig gevoel op de huid, gevoelloosheid, tintelend gevoel)

emotie)

-

doofheid

-

bloeden

-

tipo hartritmestoornis (Torsade de pointes, ventriculaire taquicardie)

-

ontsteking van de alvleesklier (alvleesklier)

-

verkleuring van de tong, verkleuring van de tanden

-

leverfalen, geelzucht (gele verkleuring van de huid).

-

zeldzame allergische huidreacties zoals DRESS (veroorzaakt een ernstige ziekte met huiduitslag,

koorts en ontsteking van inwendige organen)

-

acne

-

myopathie (myopathie)

-

ontsteking van de nieren (die zwelling van de enkels of hoge bloeddruk kan veroorzaken) of nierfalen

Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van deze problemen heeft of als u een andere onverwachte of andere aandoening heeft

een abnormaal symptoom vertonen.

bijwerkingen melden

Als u bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor

Bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Bijwerkingen kunt u ook melden via (zie details).

onderstaand). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te weten te komen over de veiligheid.

van dit medicijn.

Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten

Afdeling Toezicht

T.Th. 97

B-1000 Brussel

Verzending

Website:

www.fagg.be

E-MAIL:

Informatie van de patiënt

@fagg-afmps.be

5.

Hoe bewaart u dit medicijn?

Het moet worden bewaard op een plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.

Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. Je vindt het in het pakket.

na VERVAL. Een maand en een jaar geleden. De laatste dag van deze maand is de deadline.

geldigheidsdatum.

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 7 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.

Spoel medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet weg. je vraagt

apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt

ze worden op de juiste manier afgevoerd en vernietigd en komen niet in het milieu terecht.

6.

Pakketinhoud en andere informatie

Welke chemicaliën zitten er in dit product?

-

De werkzame stof van dit geneesmiddel is claritromycine.

250 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg claritromycine.

500 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg claritromycine.

-

De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium,

povidon K30, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, talk en stearinezuur in

tabletkern en titaniumdioxide (E171), hypromellose, hydroxypropylcellulose, geel ijzeroxide

(E172) en propyleenglycol in de filmcoating. Zie rubriek 2 'Bevat Claritromycine Krka

natrium".

Hoe ziet Claritromycin Krka eruit en hoeveel zit er in een verpakking?

250 mg: lichtbruine, gele, ovale, biconvexe, filmomhulde tabletten, 15-15,2 mm lang en 8 mm breed.

500 mg: lichtbruine tot gele, biconvexe, ovale filmomhulde tabletten, 19,5 tot 19,8 mm lang en 10 mm

carrera.

Claritromycine Krka 250 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 12, 14, 16, 20 filmomhulde tabletten.

Claritromycine Krka 500 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 16, 20, 21 filmomhulde tabletten.

tabletten.

Niet alle pakketten kunnen worden gepubliceerd.

Bezorgingsmethode

Medicijn op doktersvoorschrift.

Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.

Met licentie

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία

Fabrikant

KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Σλοβενία

TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Duitsland

Registratienummers:

Claritromycine Krka 250 mg filmomhulde comprimido

BE503351

Claritromycine Krka 500 mg comprimido filmomhulde

BE503360

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 8 van

1.3.1

RCM, etikettering en brochure

claritromycine

Y

Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten.

van de EER onder de volgende namen:

Naam van de lidstaat

naam van het medicijn

Kroatië

Claritromycine Krka

België, Denemarken, Griekenland, Finland, Ierland, Claritromycin Krka

Zweden, IJsland

Portugal

Claritromycine TAD

Italië

Claritromicina HCS

Spanje

Claritromycine Krka

Verenigd Koninkrijk

claritromycine

Deze brochure is voor het laatst goedgekeurd op 02/2021

SmPCPIL150015_2

20.05.2020 - Bijgewerkt: 15.07.2020

Pagina 9 van

claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
MEDISCH VOORSCHRIFT
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
Bijsluiter: informatie voor de patiënt
Claritromycine Krka 250 mg filmomhulde comprimido
Claritromycine Krka 500 mg comprimido filmomhulde

claritromycine
Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in.
Informatie over jou.
-
Bewaar deze brochure. Het kan zijn dat je het later nodig hebt.
- Heb je een vraag? Neem contact op met uw arts of apotheker.
- Geef dit geneesmiddel niet aan andere mensen, aangezien het recept voor u alleen aan u is gegeven. het is mogelijk
schadelijk zijn voor anderen, ook al hebben zij dezelfde grieven als jij.
- Heeft u last van een van de bijwerkingen genoemd in paragraaf 4? Of heeft dit bijwerkingen?
Niet in deze brochure? Neem contact op met uw arts of apotheker.
Inhoud van deze brochure
1.
Wat is Clarithromycin Krka en waarvoor wordt het gebruikt
2.
Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt of moet er speciale voorzichtigheid mee worden betracht?
3.
Hoe u dit geneesmiddel moet innemen
4.
mogelijke bijwerkingen
5.
Hoe bewaart u dit medicijn?
6.
Pakketinhoud en andere informatie
1.
Wat is Clarithromycin Krka en waarvoor wordt het gebruikt
Claritromycine behoort tot een groep geneesmiddelen die macrolide-antibiotica worden genoemd.
heette. Antibiotica stoppen de groei van bacteriën die infecties veroorzaken.
Clarithromycin Krka wordt gebruikt bij volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar
behandeling van de volgende infecties:
-
Borstinfecties, zoals bronchitis en longontsteking,
- keel- en sinusinfecties,
- Infecties van de huid en zachte weefsels,
-Helicobacter pyloriinfecties geassocieerd met zweren in de dunne darm;
2.
Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt of moet er speciale voorzichtigheid mee worden betracht?
Wanneer mag dit geneesmiddel niet worden gebruikt?
-
Jij bent
allergischvoor claritromycine of voor één van de bestanddelen van dit geneesmiddel, of voor
andere macrolide-antibiotica zoals erytromycine, azitromycine. Je vindt deze stoffen in
hoofdstuk 6 van deze brochure.
- Als u ergot-alkaloïden gebruikt, bijvoorbeeld ergotamine of dihydro-ergotamine, of
Ergotamine-inhalatoren voor migraine. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieven.
geneesmiddel.
- Als u lovastatine of simvastatine gebruikt (algemeen bekend als statines).
verhoogde bloedvetten zoals cholesterol en triglyceriden)
- Als u terfenadine of astemizol (voor allergieën of allergieën) of cisapride of domperidon gebruikt
(voor maagproblemen) of pimozidetabletten (gebruikt om bepaalde maagproblemen te behandelen).
psychiatrische stoornissen), zoals een combinatie van deze medicijnen soms kan veroorzaken
bij ernstige hartritmestoornissen. Raadpleeg uw arts voor advies over alternatieven.
geneesmiddel.
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
- Als u andere geneesmiddelen gebruikt waarvan bekend is dat ze ernstige stoornissen in de bloedsomloop veroorzaken
veroorzaakt hartslag
- als u ticagrelor of ranolazine gebruikt (tegen angina pectoris of om het risico op een hartaanval of
vermindering van beroertes).
- Als u colchicine gebruikt (tegen jicht).
- Als u een abnormaal laag kaliumgehalte in uw bloed heeft (hypokaliëmie).
- Als u oraal midazolam (kalmerend middel) gebruikt.
- Als u ernstige lever- en/of nierproblemen heeft.
- Als u of iemand in uw familie een voorgeschiedenis heeft van hartritmeproblemen (ventriculaire hartritmestoornissen).
hartritmestoornissen, waaronder Torsade de Pointes) of een ECG-afwijking
(ECG, elektrische opname van het hart), ook wel lang QT-syndroom genoemd.
claritromycine
Krka
De filmomhulde tabletten van 250 mg en 500 mg zijn niet geschikt voor kinderen.
jonger dan 12 jaar.

Wanneer moet er extra voorzichtig worden omgegaan met dit geneesmiddel?
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt.
-
Als u hartproblemen heeft.
- Als u zwanger bent of borstvoeding geeft.
- Als u intraveneus midazolam nodig heeft.
- Als u een abnormaal laag magnesiumgehalte in uw bloed heeft (hypomagnesiëmie).
Als u ernstige of langdurige diarree krijgt tijdens of na het gebruik van claritromycine Krka,
Vertel het onmiddellijk aan uw arts, omdat dit een symptoom kan zijn van ernstiger aandoeningen.
zoals pseudomembraneuze colitis of Clostridium difficile-geassocieerde diarree.
Als u symptomen van leverfalen krijgt, zoals anorexia (verlies van eetlust), geelverkleuring van de lever.
huid of oogwit, donkere urine, jeuk of gevoeligheid in de buik, stop met het innemen
Claritromycine Krka en reportero
meteennaar uw arts.
Neem contact op met uw arts voordat u Claritromycin Krka inneemt als u nierproblemen heeft.
Langdurig gebruik van claritromycine Krka kan leiden tot infectie met resistente bacteriën
schimmel.
Kinderen en jongeren tot 18 jaar.
Claritromycine Krka is niet geschikt voor gebruik bij kinderen jonger dan 12 jaar.
Gebruikt u andere medicijnen?
Gebruikt u naast Claritromycin Krka nog andere geneesmiddelen, heeft u deze onlangs gebruikt of
ga je het binnenkort doen? Vertel het dan aan uw arts of apotheker.
Dit is vooral belangrijk als u geneesmiddelen gebruikt die worden genoemd:
-
digoxine, kinidine of disopyramide (gebruikt om hartproblemen te behandelen). es
Mogelijk moet u uw hart controleren (elektrocardiogramtest) of bloedtesten ondergaan.
als u claritromycine gebruikt in combinatie met bepaalde geneesmiddelen om hartproblemen te behandelen
staren
- warfarine of een ander antistollingsmiddel (gebruikt om het bloed te verdunnen). het kan nodig zijn
bloedtesten ondergaan om te zien of uw bloed effectief stolt
- omeprazol (gebruikt om spijsverteringsproblemen en maagzweren te behandelen), tenzij u
de arts heeft het voorgeschreven om een ​​infectie mee te behandelenHelicobacter pylorivoor therapie
geassocieerd met zweren aan de twaalfvingerige darm
- ergot-alkaloïden zoals ergotamine of dihydro-ergotamine (gebruikt om migraine te behandelen).
- colchicine (gebruikt om jicht te behandelen). Het kan zijn dat uw arts u wil controleren
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
- theofylline (gebruikt bij patiënten met ademhalingsproblemen zoals astma)
- terfenadine of astemizol (voor allergieën of allergieën)
- triazolam, intraveneus midazolam-alprazolam uit het mondkanaal (kalmerend middel)
- cilostazol (voor slechte bloedcirculatie)
- cisapride, domperidon of cimetidine (voor maagaandoeningen)
- carbamazepine, valproaat, fenytoïne of fenobarbital (gebruikt om epilepsie te behandelen)
- methylprednisolon (een corticosteroïde)
- vinblastine (gebruikt om kanker te behandelen)
- ciclosporine, tacrolimus of sirolimus (immunosuppressiva gebruikt bij
orgaantransplantaties en ernstig eczeem)
- pimozide of sint-janskruid (voor geestelijke gezondheidsproblemen)
- rifabutine, rifampicine, rifapentine, fluconazol en itraconazol (behandelingen voor
infectieziekten)
- verapamil, amlodipine of diltiazem (tegen hoge bloeddruk)
- tolterodine (voor overactieve blaas)
- simvastatine en lovastatine (bekend als HMG-CoA-reductaseremmers voor de behandeling van
hoge cholesterol)
- ritonavir, efavirenz, nevirapine, atazanavir, saquinavir, etravirine en zidovudine (antibiotica
anti-HIV-medicijnen)
- sildenafil, vardenafil en tadalafil (voor impotentie bij volwassen mannen of voor gebruik bij
pulmonale arteriële hypertensie: hoge bloeddruk in de bloedvaten van de longen)
- insuline, repaglinide, rosiglitazon, pioglitazon of nateglinide (geneesmiddelen tegen
diabetesbehandeling)
- aminoglycosiden (een soort antibioticum), zoals gentamicine, streptomycine, tobramycine,
amikacine, netilmicine
Vertel het uw arts als u orale anticonceptiepillen gebruikt en diarree of braken krijgt
Het kan nodig zijn om aanvullende anticonceptiemethoden te gebruiken, zoals het gebruik van een condoom.
Waar moet je op letten bij eten en drinken?
Claritromycine Krka kan met of zonder voedsel worden ingenomen.
Zwangerschap, borstvoeding en vruchtbaarheid
Bent u zwanger, denkt u zwanger te zijn, wilt u zwanger worden of geeft u borstvoeding? pak aan
Neem contact op met uw arts of apotheker voordat u dit geneesmiddel inneemt. je veiligheid
Het gebruik van claritromycine tijdens zwangerschap en borstvoeding is niet bevestigd. dan is het klaar
Het gebruik ervan tijdens de zwangerschap wordt niet aanbevolen, tenzij de voordelen groter zijn dan de risico's.
overweeg zorgvuldig. Claritromycine wordt uitgescheiden in de moedermelk.
uitgescheiden in de moedermelk.
Machines besturen en bedienen.
Claritromycine Krka kan duizeligheid, duizeligheid, verwarring en desoriëntatie veroorzaken. als jij
last heeft, mag u niet autorijden of machines bedienen.
Claritromycine Krka bevat natrium
Dit geneesmiddel bevat minder dan 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, d.w.z.
in wezen "natriumvrij".
3.
Hoe u dit geneesmiddel moet innemen
Gebruik dit geneesmiddel altijd precies zoals uw arts of apotheker u dat heeft verteld. je twijfelt
correct gebruik; Neem contact op met uw arts of apotheker.
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
Voor infecties van de luchtwegen, keel, sinussen, huid en zacht weefsel:
De aanbevolen dosis Claritromycin Krka filmomhulde tabletten voor volwassenen en
kinderen ouder dan 12 jaar is 250 mg tweemaal daags, van 6 tot 14 dagen, bijv. claritromycine Krka 250
mg filmomhulde tablet 's ochtends en één 's avonds. Uw arts kan uw dosis verhogen tot
één tablet Claritromycin Krka van 500 mg tweemaal daags bij ernstige infecties.
Claritromycine Krka-tabletten moeten worden doorgeslikt met ten minste een half glas water.

Voor de behandeling van Helicobacter pylori-infectie geassocieerd met zweren in de twaalfvingerige darm.
Er zijn verschillende effectieve combinatietherapieën beschikbaar om H. pylori te behandelen
behandeling door Clarithromycin Krka-tabletten samen met een of twee andere geneesmiddelen in te nemen
genomen worden.
Deze combinaties omvatten het volgende:
een)
Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal
Lansoprazol 30 mg tweemaal daags werd toegediend.
j)
Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg tweemaal daags samen met Lansoprazol 30 mg tweemaal daags
per dag, plus metronidazol 400 mg tweemaal daags.
Doen)
Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal
dagelijks of metronidazol 400 mg tweemaal daags plus omeprazol 40 mg dagelijks.
Nee)
Eén tablet Claritromycin Krka 500 mg 2 maal daags samen met Amoxicilline 1000 mg 2 maal
per dag plus omeprazol 20 mg eenmaal daags.
mi)
Eén tablet claritromycine Krka 500 mg driemaal daags samen met omeprazol 40 mg eenmaal
per dag.
De combinatiebehandeling die u krijgt kan enigszins afwijken van bovenstaande. uw arts zal dat doen
Bepaal welke combinatietherapie het beste bij u past. Als je niet zeker weet welke
welke pillen u moet innemen en hoe lang u ze moet innemen, vraag dit aan uw arts.
Gebruik bij kinderen en adolescenten tot 18 jaar.
Geef deze tabletten niet aan kinderen jonger dan 12 jaar. Uw arts zal een ander medicijn aanbevelen
medicijnen voor uw kind voorschrijven.
Als u meer van dit geneesmiddel heeft ingenomen dan u zou mogen
Als u te veel Claritromycin Krka heeft gebruikt of ingenomen, neem dan onmiddellijk contact met ons op.
met uw arts, apotheker of antigifcentrum (070/245245).
Als u per ongeluk meer pillen heeft ingenomen dan uw arts u heeft voorgeschreven of als kind
Als u per ongeluk tabletten heeft ingeslikt, neem dan onmiddellijk contact op met uw arts of de afdeling spoedeisende hulp.
van het dichtstbijzijnde ziekenhuis. Overdosering kan braken of maagpijn veroorzaken.
Vergeten dit geneesmiddel in te nemen?
Als u een dosis van uw pillen vergeet in te nemen, neem deze dan in zodra u eraan denkt. Niet aannemen
meer pillen per dag dan voorgeschreven door uw arts. Neem geen dubbele dosis voor a
U bent vergeten de dosis opnieuw te vullen.
Als u stopt met het innemen van dit geneesmiddel
Stop niet met het innemen van de pillen, zelfs niet als u zich beter voelt. Het is belangrijk
tabletten gedurende de door de arts voorgeschreven tijd, anders kan het probleem opnieuw optreden.
Heeft u nog andere vragen over het gebruik van dit geneesmiddel? Neem dus contact op met uw arts
van de winkelier.
4.
mogelijke bijwerkingen
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
Zoals elk geneesmiddel kan ook dit geneesmiddel bijwerkingen hebben. niet iedereen begrijpt het
ruzie.
Als een van de volgende bijwerkingen optreedt,
PARE DE TOMARtwee zes tabletten
zij
neem onmiddellijk contact op met uw arts:
-
Ernstige of langdurige diarree, die bloed of slijm kan bevatten. Diarree kan groter zijn dan 2
maanden na de behandeling met claritromycine, dan moet u uw
Raadpleeg een arts.
- huiduitslag, kortademigheid, flauwvallen of zwelling van gezicht en nek. dit is een teken
dat u mogelijk een allergische reactie heeft ontwikkeld.
- geelverkleuring van de huid (geelzucht), huidirritatie, bleke ontlasting, donkere urine, gevoeligheid
maag of verlies van eetlust. Dit kunnen tekenen zijn dat uw lever niet goed werkt.
- ernstige huidreacties zoals blaarvorming op de huid, mond, lippen, ogen en geslachtsorganen
(symptomen van een zeldzame allergische reactie genaamd Stevens-Johnson-syndroom/
toxische epidermale necrolyse). een rode, schilferige uitslag met bultjes onder de huid en
blaren (huiduitslag, puisten). De frequentie van deze bijwerking is niet bekend (kan van invloed zijn op
beschikbare gegevens kunnen niet worden bepaald). Zeldzame allergische huidreacties die dit veroorzaken
een ernstige ziekte veroorzaken met zweren in de mond, lippen en huid die een ernstige ziekte veroorzaken
Oorzaak met huiduitslag, koorts en ontsteking van inwendige organen (JURK).
- spierpijn of -zwakte, bekend als rabdomyolyse (een aandoening waarbij spierafbraak optreedt).
spierweefsel, wat nierbeschadiging kan veroorzaken).
Vaak: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 10 mensen
-
slaapproblemen (slapeloosheid)
- veranderingen in smaak
- hoofdpijn
- maagproblemen zoals misselijkheid, braken, maagpijn, spijsverteringsproblemen, diarree
- abnormale bloedtesten voor de leverfunctie
- huiduitslag, overmatig zweten, blozen
Soms: kan voorkomen bij maximaal 1 op de 100 mensen
-
huid- of vaginale infecties, schimmelinfecties (spruw)
- verandering in het aantal witte bloedcellen in het bloed (waardoor de kans op infecties toeneemt).
worden)
- verandering in het aantal bloedplaatjes in het bloed (verhoogd risico op blauwe plekken,
bloedingen of bloedstolsels)
- allergische reacties
- verminderde eetlust
- angst, nervositeit, schreeuwen
- flauwvallen, duizeligheid, slaperigheid, trillen, onwillekeurige bewegingen van de tong,
gezicht, lippen of ledematen
- licht gevoel in het hoofd (vertigo), oorsuizen, gehoorverlies.
- bonzend en hartkloppend hart (hartkloppingen), veranderingen in het hartritme of hartstilstand
ademhalingsproblemen (astma), neusbloedingen
- bloedstolsel in de longen
- maagproblemen zoals een opgeblazen gevoel, obstipatie, gasvorming (winderigheid), oprispingen,
brandend maagzuur of pijn in de anus
- ontsteking van het maagslijmvlies of de slokdarm (de buis die de mond met de maag verbindt).
maag)
- keelpijn, droge mond, gezwollen tong
- Leverproblemen, zoals hepatitis of cholestase, die een gele verkleuring van de huid kunnen veroorzaken.
(geelzucht), bleke ontlasting of donkere urine
- verhoogde leverenzymen
- jeuk, netelroos, ontsteking van de huid
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
- spierstijfheid, pijn of spasmen
- nierproblemen, zoals hoge niveaus van eiwitten die normaal door de nieren worden uitgescheiden
nierproblemen of verhoogde concentraties nierenzymen
- koorts, koude rillingen, zwakte, vermoeidheid, pijn op de borst of malaise.
- afwijkende resultaten van bloedtesten
Onbekend: kan niet worden geschat op basis van de beschikbare gegevens
-
infectie van de dikke darm
- huidinfectie
- psychotische stoornis, verwarring, veranderd realiteitsgevoel, depressie, desoriëntatie,
hallucinaties (dingen zien), abnormale dromen (nachtmerries), manische episodes.
- aanvallen
- veranderingen of verlies van de tast-, smaak- of reukzin.
- paresthesie (tintelend en branderig gevoel op de huid, gevoelloosheid, tintelend gevoel)
emotie)
- doofheid
- bloeden
- Tipo hartritmestoornis (Torsade de pointes, ventriculaire taquicardie)
- ontsteking van de alvleesklier (alvleesklier)
- verkleuring van de tong, verkleuring van de tanden
- leverfalen, geelzucht (gele verkleuring van de huid).
- zeldzame allergische huidreacties zoals DRESS (veroorzaakt een ernstige ziekte met huiduitslag,
koorts en ontsteking van inwendige organen)
- acne
- myopathie (myopathie)
- ontsteking van de nieren (die zwelling van de enkels of hoge bloeddruk kan veroorzaken) of nierfalen
Raadpleeg onmiddellijk uw arts als u een van deze problemen heeft of als u een andere onverwachte of andere aandoening heeft
een abnormaal symptoom vertonen.
bijwerkingen melden
Als u bijwerkingen opmerkt, neem dan contact op met uw arts of apotheker. Dit geldt ook voor
Bijwerkingen die niet in deze bijsluiter worden vermeld. Bijwerkingen kunt u ook melden via (zie details).
onderstaand). Door bijwerkingen te melden, helpt u ons meer te weten te komen over de veiligheid.
van dit medicijn.
Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten
Afdeling Toezicht
T.Th. 97
B-1000 Brussel
Verzending
Website: www.fagg.be
e-mail: Pa
pacienteinfo @
fagg-afmps.be
5.
Hoe bewaart u dit medicijn?
Het moet worden bewaard op een plaats waar kinderen het niet kunnen zien of bereiken.
Gebruik dit geneesmiddel niet meer na de vervaldatum. Je vindt het in het pakket.
na VERVAL. Een maand en een jaar geleden. De laatste dag van deze maand is de deadline.
geldigheidsdatum.
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
Voor dit geneesmiddel zijn er geen speciale bewaarcondities.
Spoel medicijnen niet door de gootsteen of het toilet en gooi ze niet weg. je vraagt
apotheker hoe u medicijnen moet weggooien die u niet meer gebruikt. Als u medicijnen gebruikt
ze worden op de juiste manier afgevoerd en vernietigd en komen niet in het milieu terecht.
6.
Pakketinhoud en andere informatie
Welke chemicaliën zitten er in dit product?
-
De werkzame stof van dit geneesmiddel is claritromycine.
250 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 250 mg claritromycine.
500 mg: Elke filmomhulde tablet bevat 500 mg claritromycine.
- De andere stoffen in dit middel zijn microkristallijne cellulose, croscarmellosenatrium,
povidon K30, colloïdaal watervrij siliciumdioxide, magnesiumstearaat, talk en stearinezuur in
tabletkern en titaniumdioxide (E171), hypromellose, hydroxypropylcellulose, geel ijzeroxide
(E172) en propyleenglycol in de filmcoating. Zie rubriek 2 'Bevat Claritromycin Krka
natrium".
Hoe ziet Claritromycin Krka eruit en hoeveel zit er in een verpakking?
250 mg: lichtbruine, gele, ovale, biconvexe, filmomhulde tabletten, 15-15,2 mm lang en 8 mm breed.
500 mg: lichtbruine tot gele, biconvexe, ovale filmomhulde tabletten, 19,5 tot 19,8 mm lang en 10 mm
carrera.
Claritromycine Krka 250 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 10, 12, 14, 16, 20 filmomhulde tabletten.
Claritromycine Krka 500 mg is verkrijgbaar in blisterverpakkingen met 7, 10, 14, 16, 20, 21 filmomhulde tabletten.
tabletten.
Niet alle pakketten kunnen worden gepubliceerd.
Bezorgingsmethode
Medicijn op doktersvoorschrift.
Houder van de vergunning voor het in de handel brengen en fabrikant.
Met licentie
KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië
Fabrikant
KRKA, d.d., Novo mesto, Smarjeska cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovenië
TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann-Strasse 5, 27472 Cuxhaven, Duitsland
Registratienummers:
Claritromycine Krka 250 mg filmomhulde comprimido
BE503351
Claritromycine Krka 500 mg comprimido filmomhulde
BE503360
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020
claritromycine
RCM, etikettering en brochure
Y
Dit geneesmiddel is geregistreerd in de lidstaten.van de EER onder de volgende namen:
Naam van de lidstaat
naam van het medicijn
Kroatië
Claritromycine Krka
België, Denemarken, Griekenland, Finland, Ierland,
Claritromycine Krka
Zweden, IJsland
Portugal
Claritromycine TAD
Italië
Claritromicina HCS
Spanje
Claritromycine Krka
Verenigd Koninkrijk
claritromycine
Deze brochure is voor het laatst goedgekeurd op 02/2021
SmPCPIL150015_2
20.05.2020 Bijgewerkt: 15.07.2020

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Barbera Armstrong

Last Updated: 28/09/2023

Views: 5432

Rating: 4.9 / 5 (79 voted)

Reviews: 94% of readers found this page helpful

Author information

Name: Barbera Armstrong

Birthday: 1992-09-12

Address: Suite 993 99852 Daugherty Causeway, Ritchiehaven, VT 49630

Phone: +5026838435397

Job: National Engineer

Hobby: Listening to music, Board games, Photography, Ice skating, LARPing, Kite flying, Rugby

Introduction: My name is Barbera Armstrong, I am a lovely, delightful, cooperative, funny, enchanting, vivacious, tender person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.